Report from 2009 UMJF Summit at Camp Degernäs 2009-10-24

 

 

 

Main topic at summit,The Transnordic Raillink Umea Harbor and Mo, TRUM.

Swedish version.

 

Vid UMJF:s toppmöte i Degernäs beslöts att bilda ett trafikbolag för den transnordiska järnvägen mellan Umeå Hamn och Mo, Umeå Mo Järnvägs Trafik, UMJT. Ombildning av tidigare UMJT, som genom att kapa förbindelsen med SJ vid västra infarten till Umeå, enbart trafikerat sträckan Umeå – Umeå Hamn, (se tidigare rapporter)ska ske för att sedan vara trafikutövare på den nya sträckningen av den transnordiska länken mellan Norge och förhoppningsvis Finland.

 Frågan om sträckningen till Finland bordlades då landhöjningen inte fortskridit som planerat och den järnvägsbank som Degernäs bönder lovat bygga till Björkö blev ekonomiskt oförsvarbar. Dock har toppmötet beslutat att den enda stationen på sträckan blir Holmön Södra. Bron till Holmön kommer att bestå av 412 pålok med 7,5 m stålbalkar. 7 pålok redan finns på plats. Arkeologer gräver febrilt i dyn mellan Umeälvens norra strand och Storsandskär för att finna fler av de 40 pålok som användes till bron till den tidigare anlagda hamnen vid ön.

 Ändstationen i Mo planerades först att förläggas på Svartisen av turistiska skäl men efter Rolfs berättelser från växling på isiga spår flyttades stationen till centralorten. Dock såg vissa i styrelsen fördelar med detta och ansåg att man inte behövde anlägga så många spår för uppställning utan vagnarna kunde ställas upp lite varstans på isen. Någon sammankoppling med NSB linjer ville dock inte toppmötet acceptera med hänvisning till erfarenheterna från Umeå och SJ. Mo kommer därmed att bli en säckstation med lokstallar och verkstäder för UMJT rullande material.

 Den sydligare dragningen av banan skapade vissa problem då man var tvungen att dra linjen genom de Lundinska vinodlingar  och för att kompensera detta så krävde Lundin att stationen uppkallades efter honom och därför döptes stationen om till Matsdal trots att den låg på sluttningen till Okstindan. Dragningen av linjen genom nämnda berg pågår för fullt och skrider fram i god fart då bergarten, gipsum, är relativt lättarbetad. Innan passagen genom Okstindan passerar linjen Gimonaes och dess Hydrodepå med olja som transporteras till Umeå Hamn.

 Den underjordiska stationen Hummelsand ligger på väg till, den för det övre omloppet, slutstationen Vogelstadt. Ursprungligen hette orten Fågelsta men efter att tyska ornitologer uppmärksammat det stora fågelbeståndet skedde en etablering av tyskar som helt satte sin prägel på orten som nu växt till sådan storlek att den nära på är regionens centrum. Från Matsdal och  Hummelsand går likaledes en linje mot Öreborg med bibanan till Öbacka, Umeå Hamn Övre och Umeå Hamn. I Öreborg finns lokstallar för de lok som trafikerar bibanan och uppställning för lokaltåget till Umeå Hamn.

 Från Öreborg stiger linjen mot Hummelsand Övre som hanterar gods och uppställning av persontågen i det nedre omloppet. Här finns även verkstäder för rullande material. Efter Hummelsand ligger Gullbäcks Hpl och ytterligare en hållplats är planerad för de alpinister som önskar utöva sin verksamhet i närheten av bergstrakterna av Okstindan.

 Hummelsand har både en underjordisk och en på markplan anlagd station  med möjlighet till övergång till andra linjer som underlättar persontransporterna. Att den kom att få 2 plan beror på de svåra passagerna vid Dörråsberg. Hummelsand har genom sin stora godskapacitet blivit navet för godshanteringen vid TRUM. Via ett triangelspår kan godset dirigeras till de olika slutdestinationerna på ett rationellt sätt.

 Numera har Umeå station återlämnats till SJ, som bara bygger om alltihop till oigenkännlighet, vilket UMJT inte var intresserad av att medverka till. Vi har genom en ny bro dragit linjen från Öbacka via grusgropen och i en vacker miljö ner till Öreborg som blivit ny järnvägsknut. I och med detta har det lilla samhället växt i raketfart till en ort av betydelse för regionen och även landsvägstrafiken valt att etablera sig vid stationen.

Slutligen antogs en resolution att erkänna UMJT som fri tågutövare i regionen och att medel som NSB, SJ och Botniabanan erhåller skall fördelas rättvist mellan alla trafikutövare. Dessutom borde UMJT få ett extra tillskott från försäkringsbolag samt EU för sin strävan att ena systemen och länderna som ingår i TRUM.

 

President of UMJT och TRUM

Tryggve