Second Summit at Camp Degernäs

 May 2010

Topic of this meeting, Traffic.

Svensk version

 

 

 

Uppföljningen av det första toppmötet i Camp Degernäs skedde  under maj månad 2010. Efter bildandet av Transnordic Raillink Umeå - Mo, TRUM, vid det första toppmötet, ställdes nu frågan om hur trafiken ska upphandlas på sträckan. Nio stycken trafikutövare hade anmält sitt intresse att få lägga anbud på trafikeringen av sträckan mellan Umeå hamn och Mo. Av dessa trafikutövare var somliga av den mer atletiska typen och med ett synnerligen utvecklat miljötänkande, då de valde att komma till mötet med cykel. Förväntningarna på dessa trafikutövare var stora då TRUM har höga ambitioner vad det gäller miljövänliga transporter men besvikelsen var stor då en av dessa meddelade att avsikten var att sköta trafiken med ånglok. Övriga trafikutövare deklarerade föredömligt att trafiken skulle ske med elektricitet, dock av olika slag.

Efter en förnämlig middag var det dags att sätta sig ner i den för mötet disponerade kongresshallen. Syftet med TRUM att få till stånd en fungerande trafik på sträckan mellan Umeå Hamn och Mo vid Atlantkusten och att utveckla det transnordiska samarbetet på varu- och resande planet blev en långdragen process. Trafikutövarna blev efter intag av kaffe med kaka, mm, lite dåsiga och man insåg svårigheterna med att ge trafikutövarna tillräcklig vila på sträckan. Mötet beslutade att stationen vid Matsdal var ett lämpligt ställe för trafikutövarna att bli avlösta av kollegor. Därtill har ett särskilt spår anlags för avlösning och utbyte av personal, lok och vagnar mellan de olika utövarna. Där kommer sedermera även en särskild byggnad att uppföras för personalen med syfte att vara en  plattform för utbyte av erfarenheter och utveckling av TRUM:s verksamhet. Förslag på att TRUM även skulle bilda en forsknings avdelning, TRUMF, med målsättning att finna en styrning av trafiken med ett gemensamt system, LENS, nya produkt, VA!Märkin?, rönte visst intresse.

Spårsystemen för de olika trafikutövarnas behov blev fastställda och planer för dispositionerna upprättades. Huvudtågväg, sidotågväg, uppställningsspår, lastspår och  andra spår numrerades och fick sin funktion definierad.  Kompletteringar av befintligt system för uppställning av lok, mm, syntes nödvändigt då alla lok inte kunde transporteras till det överdimensionerade lokstallet i Fågelsta. Med tanke på detta 9 platsers rundstall misstänker man att loken inte har tillräcklig dragkraft för stigningarna upp till stationen utan måste alltid gå dubbla eller kanske tredubbla för att fylla alla stallplatser. Kompletteringar planerades i Matsdal samt ett utdragsspår för växlingen i Hummelsand Övre. Dessutom byggdes en ny mötesstation på sträckan mellan Hummelsand och Fågelsta. Mo har även byggts om en aning för att uppställningsspåren ska räcka till.

Ytterligare ett stor utmaning för TRUM är att få trafiken att gå åt rätt håll så att de olika trafikutövarnas koppel stämmer överens. Troligen kommer bangårdarna, vid speciellt ”gränsstationer” att fyllas upp med kopplingsvagnar om inte trafikledningen kan organisera tågens riktning så problemet undviks. En möjlighet är att utrusta stationerna med vagnvändningskranar vid varje spår, dock återstår att konstruera dessa kranar och få en rationell vagnvändning till stånd. Malmvagnar syntes synnerligen svåra att förflytta mellan de olika trafikutövarnas bansträckningar. Där kan rälsförhöjningar vara aktuella på de platser där bromsutrusningen inte klarar passagen. Små, för att inte säga pyttesmå, domkrafter som höjer rälen vid malmvagnarnas passage över de extremt höga slipers som lagts in i växlarna, skulle kunna lösa detta aber.

Därmed avslutades mötet med en test av säkerhetsanordningarna vid Märklintestbana. Där utfördes vissa tester av säkerheten och det framkom brister. TRUM måste utarbeta en säkerhetsordning så att en feltryckning inte kan få tågen att rusa iväg in i en tunnel för att där kollidera med mötande tåg. Detta och trafikslag blir ämnet för nästkommande toppmöte vid Camp Degernäs i höst 2010.

 

Tryggve Lundberg